Nhieu hoat dong Ky niem 79 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam

Thứ ba, 03 Tháng hai 2009, 06:08 GMT+7


Ngay 2/2, nhieu dia phuong trong ca nuoc da long trong to chuc cac hoat dong nhan ky niem 79 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3/2/1930-3/2/2009).

Tai thanh pho Vinh, Thanh uy, HDND, UBND, UB MTTQ thanh pho Vinh (Nghe An) to chuc trong the Le ky niem 79 nam Ngay thanh lap Dang cong san Viet Nam .

Tu hao ve truyen thong ve vang cua Dang Cong san Viet Nam, Dang bo va nhan dan thanh pho Vinh phat huy truyen thong que huong Thanh pho Do anh hung, xac dinh chu de cua nam 2009 la “Ky cuong - tao da tang toc”, trong do dat va vuot cac chi tieu kinh te - xa hoi nam 2009, gop phan hoan thanh som cac chi tieu Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X va Dai hoi Dang cac cap. Truoc mat, thanh pho Vinh dieu chinh quy hoach phat trien kinh te - xa hoi va khong gian kien truc do thi; hoan thanh quy hoach tong the phat trien kinh te - xa hoi den nam 2020; xay dung, bo sung cac co che, chinh sach thu hut manh dau tu va khuyen dau tu de tao cho thanh pho co buoc phat trien nhanh hon, manh hon, toan dien hon; dong thoi chi dao cac co so dang thuc hien co chieu sau, co hieu qua thiet thuc Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”.

Tai Binh Dinh, ngay 2/2, cac dong chi lanh dao Tinh uy da ve tham va dang huong tai Nha luu niem Chi bo Nha may den o thanh pho Quy Nhon; dang huong tai nha luu niem Chi bo Hong Linh, huyen An Nhon va dang huong tai Nha luu niem Chi bo Cuu Loi, huyen Hoai Nhon. Day la 3 Chi bo dau tien cua tinh Binh Dinh duoc thanh lap tu nam 1929-1930 va la tien than cua Dang bo tinh Binh Dinh sau nay.

Tai Quy Nhon va nhieu huyen thi khac cung to chuc nhieu dem da hoi lien hoan van nghe, vo thuat va le hoi truyen thong khac voi chu de Mung Dang, mung xuan Ky Suu 2009, thu hut hang ngan luot quan chung tham gia.

Ngay 2/2, tai thanh pho Dien Bien Phu, tinh Dien Bien da to chuc Le ky niem 79 nam Ngay thanh lap Dang cong san Viet Nam. Lanh dao Tinh uy, HDND, UBND cung hon 400 dai bieu trong tinh da den du.

Tai buoi le, cac dai bieu da cung nhau on lai truyen thong hao hung ve vang cua Dang. Cung voi ca nuoc, Dang bo nhan dan tinh Dien Bien tiep tuc khong ngung vuot qua moi kho khan thu thach, vuon len trong phat trien kinh te, van hoa-xa hoi de mai mai xung dang voi niem tin yeu cua Dang. Nhieu nam lien tuc, Dien Bien co toc do tang truong kinh te dat kha, cong tac chuyen dich co cau kinh te dung huong, doi song nhan dan khong ngung duoc cai thien va tung buoc duoc nang len. Nam 2008, mac du gap nhieu kho khan do thoi tiet dien bien phuc tap, tinh hinh gia ca tang cao do lam phat...nhung tinh Dien Bien van duy tri toc do tang truong dat 10,9%... Tiep tuc nhung thanh qua dat duoc, can bo, dang vien, luc luong vu trang va nhan dan trong tinh cang phan khoi neu cao tinh than cach mang, doan ket mot long de xay dung Dien Bien ngay mot phat trien toan dien hon.

Tai Da Nang, nha hat Tuong Nguyen Hien Dinh to chuc bieu dien nghe thuat Tuong “Mung Dang, Mung Xuan”. Trung tam phat hanh phim va chieu bong to chuc dot chieu phim Viet Nam tai cac rap tren dia ban thanh pho phuc vu nhan dan. Bao tang dieu khac Cham mo cua thuong xuyen va co chuong trinh bieu dien nghe thuat mua Cham de phuc vu du khach trong va ngoai nuoc. So Van hoa, The thao va Du lich to chuc Hoi thi “Tai nang nghe thuat xuan Ky Suu”. Phong van hoa – Thong tin cac quan, huyen cung to chuc nhieu chuong trinh nhu: cong dien van nghe tai tien sanh Nha hat Trung Vuong va giai co tuong, co vua “Mung Dang, don Xuan”, bieu dien nhieu tiet muc truyen thong nhu ho bai choi cung cac tro choi dan gian nhu day gay, keo co, dap noi dat... Tai cac quan huyen nhu Hoa Vang, Lien Chieu, Thanh Khe... to chuc Le hoi dua thuyen truyen thong va Le hoi Cau ngu theo phong tuc dia phuong.

Nganh Van hoa, The thao va Du lich tinh Ninh Binh cung trien khai nhieu hoat dong van hoa, van nghe ""Mung Dang, mung xuan"". Nganh da ke ve hang tram pa no, ap phich va tuyen tuyen tren cac phuong tien thong tin dai chung tu tinh den he thong truyen thanh 3 cap co so voi cac chu de ""Mung Dang, mung xuan"". Tai cac pho chinh cua do thi den cac trung tam cum xa o vung xa deu ruc ro co hoa, khau hieu ""Mung Dang, mung xuan"", tao ra khi the vui tuoi, phan khoi don mung xuan moi va tao khong khi thi dua lao dong san xuat dau xuan.

Nha hat cheo Ninh Binh da to chuc nhieu chuong trinh bieu dien tu dem giao giao thua va nhung ngay sau Tet phuc vu nhan dan nhieu dia phuong trong tinh voi nhung tiet muc dac sac. Trung tam phat hanh phim cua tinh da to chuc 2 doan chieu phim luu dong ve cac vung xa, vung dong bao dan toc o Nho Quan thuc hien hon 20 buoi chieu cac phim ve cach mang Viet Nam, phim chien dau duoc dong dao ba con vui mung don nhan. Nganh con phoi hop cac xa vung cao Nho Quan to chuc cac le hoi dau xuan cua nguoi Muong nhu: nem con, bieu dien cong chieng, hat Xac bua. So Van hoa, The thao va Du lich Ninh Binh tang cuong kiem tra cac hoat dong kinh doanh van hoa pham, xu ly nhieu co so kinh doanh bang dia co noi dung khong lanh manh, quan ly cac hoat dong le hoi dang dien ra soi noi trong dip dau xuan.


(Theo TTXVN)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.