Thi truong duoc tang gia nha quan ly bao khong

Thứ ba, 08 Tháng mười hai 2009, 10:30 GMT+7

Gia USD bien dong da khien thi truong duoc pham xon xao tang gia suot hai tuan nay. Gia thuoc ngoai tang 10-15%. Dang chu y la du khong le thuoc vao ty gia nhung nhieu loai thuoc noi lai co muc tang cao hon thuoc ngoai, voi muc 20-25%.

Tuy nhien, tra loi TS, Cuc Quan ly Duoc (Bo Y Te), ong Truong Quoc Cuong van cho rang thong tin thi truong duoc pham tang gia 10 – 20% la chua chinh xac.


Mo ta anh.
TS. Truong Quoc Cuong, Cuc truong Cuc Quan ly Duoc - Anh Suckhoedoisong

Cuoi thang 11 den nay, nhieu loai thuoc da tang gia 10 – 15%, tham chi len den 25%. Tai sao lai co muc tang dot bien nhu vay, thua Cuc truong?

Ong Truong Quoc Cuong:Thong tin thi truong duoc pham bao gom thuoc nhap khau va thuoc san xuat trong nuoc tang tu 10 – 20% la chua chinh xac. Toc do tang gia cua nhom hang duoc pham, y te thap hon toc do tang gia cua chi so gia tieu dung chung cua xa hoi.

Theo so lieu cua Tong cuc thong ke, chi so gia tieu dung duoc pham, y te 11 thang dau nam 2009 la 2,80%, neu so sanh voi chi so gia tieu dung chung cua xa hoi la 5,07% thi chi dung thu 9/11 nhom hang trong yeu.

Neu xet rieng thang 11/2009, chi so gia duoc pham, y te la 0,09%, so sanh voi chi so gia tieu dung chung cua xa hoi la 0,55% thi chi dung thu 8/11 nhom hang trong yeu.

So lieu nay phu hop voi ket qua khao sat cua Hiep hoi san xuat kinh doanh duoc Viet Nam trong thang 11/2009:

Thuoc san xuat trong nuoc: tien hanh khao sat 4.500 luot mat hang co 40 luot mat hang tang gia, chiem ti le 0,80% voi ti le tang trung binh khoang 2,6 %.

Thuoc nhap khau: tien hanh khao sat 3.252 luot mat hang co 21 mat hang tang gia chiem ti le 0,64% voi muc tang trung binh khoang 4,8%.

Gia thuoc tang do thi truong duoc pham Viet Nam con phu thuoc vao nhap khau. Mot so yeu to dau vao phuc vu san xuat, kinh doanh thuoc cung tang gia nhu ty gia ngoai te (USD/VND, EUR/VND), gia xang, lai vay ngan hang...da tao suc ep tang gia mot so mat hang duoc pham.

Trong do mot so mat hang thuoc nhap khau se bi anh huong dau tien va mot so mat hang san xuat trong nuoc do phai nhap khau nguyen lieu bang ngoai te.

Nhung thuc te la khong it duoc pham noi 100%, khong phai nhap khau nguyen lieu bang ngoai te van cu tang gia. Dieu nay Cuc co biet va co kiem soat khong, thua ong?

Ong Truong Quoc Cuong: Tinh hop ly cua viec giai trinh dieu chinh gia thuoc duoc To cong tac lien nganh kiem tra gia thuoc tai Trung uong va dia phuong xem xet rat can than. Viec xem xet da dam bao tinh xa hoi la gia hop ly va khong de thieu thuoc.

Hien nay, tu thoi diem co su dieu chinh gia mot so mat hang trong yeu, co quan chuc nang chua phat hien truong hop co so san xuat, kinh doanh thuoc loi dung tinh hinh tren de tang gia bat hop ly.

Tuy nhien, de phong ngua va ngan chan hien tuong loi dung su dieu chinh gia mot so mat hang trong yeu de tang gia bat hop ly trong nhung nhung thang cuoi nam 2009 va Tet Nguyen dan Canh Dan nam 2010, Cuc Quan ly duoc da co van ban so 13321/QLD – GT ngay 25/11/2009 gui So Y te cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong tang cuong thanh tra, kiem tra de chong dau co tich tru, doc quyen hoac lien ket doc quyen gay khan hiem thuoc gia tao de nang gia thuoc, ngan chan san xuat hang gia, hang kem chat luong, nhap lau...

Cuc se xu ly nghiem cac truong hop loi dung su dieu chinh gia mot so mat hang trong yeu de tang gia bat hop ly va yeu cau To cong tac lien nganh uu tien xem xet dieu chinh gia nhung mat hang thuoc thiet yeu va thuoc chuyen khoa dac tri.

Dong thoi tai van ban tren, Cuc Quan ly duoc nghiem cam hien tuong co so san xuat, kinh doanh thuoc dau co, gam hang, dua tin that thiet, buon lau va gian lan thuong mai, loi dung viec dieu chinh gia mot so mat hang trong yeu nhu ty gia ngoai te, xang dau ... de tang gia bat hop ly.


Mo ta anh.
Gia mot so loai thuoc noi ngoai tang 10-20%, du bao se con tang nua . Anh: Phan Hung

Xin Cuc truong cho biet cu the hon ve cac bien phap xu ly voi nhung nha cung ung loi dung tinh hinh de tang gia thuoc bat hop ly?

Ong Truong Quoc Cuong: Neu phat hien co so san xuat, kinh doanh thuoc loi dung tinh hinh tang gia bat hop ly se xu ly nghiem.Truong hop co hanh vi dau co, gam hang, tang gia qua muc, dua tin that thiet, buon lau va gian lan thuong mai thi co the tuoc quyen su dung giay chung nhan du dieu kien kinh doanh, cac loai giay phep kinh doanh da duoc cap.

Doi voi co so san xuat, nhap khau thuoc neu vi pham ke khai, ke khai lai gia thuoc co the xem xet tam dung cap so dang ky hoac giay phep nhap khau thuoc (theo Thong tu lien tich so 11/2007/TTLT – BYT – BTC – BCT huong dan quan ly nha nuoc ve gia thuoc dung cho nguoi).

Cuc truong binh luan the nao ve du luan viec tang gia xang dau va bien dong ty gia chi la cai co gan day. Thuc te, duoc pham da tang gia lien tuc, moi buoc gia chi voi ty le nho de tranh bi cac co quan chuc nang va nguoi tieu dung chu y?

Ong Truong Quoc Cuong: Y kien tren la chua chinh xac. Thuoc tuy la hang hoa dac biet nhung cung nhu cac hang hoa tieu dung khac cung chiu su dieu chinh cua cac qui luat kinh te, co mat hang tang va co mat hang giam gia.

Cac doanh nghiep co trach nhiem ke khai/ke khai lai theo dung quy dinh tai cac van ban qui pham phap luat duoi su giam sat chat che cua cac co quan quan ly nha nuoc ve gia thuoc. Theo so lieu cua Tong cuc thong ke va so lieu khao sat thuc te da trinh bay o tren, co the khang dinh thi truong duoc pham cho thay thi truong duoc pham 11 thang dau nam 2009 on dinh, khong co hien tuong tang gia dot bien va bat hop ly.

Xin cam on ong

Ghi nhan cua TS ngoai thi truong deu cho thay gia thuoc noi va ngoai deu tang gia kha manh o mot so mat hang.

Tai cho dau moi duoc pham Ngoc Khanh, mot so loai thuoc noi cua Traphaco, duoc pham Nam Ha… tang gia den 10%, co loai len den gan 20%. Cu the, Vien sang mat cua Traphaco len gia khoang 15%, Tieu doc PV cua Cong ty duoc Phuc Vinh tang 10%, Dai Ty Khang cua cong Ty Nam Duoc tang 20%.... Cac loai vitamin C, 3B, khang sinh noi… deu tang tu 10-25%.

Thuoc ngoai nhu Deparkin 200mg, Tanganil, VastarelMR, Diacmiron MR, Coversyl... tang 5-10%/ hop. Thuoc khang sinh, thuoc dac tri huyet ap, tieu duong, tim mach… deu tang tu 5-15%, nhu Khacid Forte tang tu 403.000 dong len 450.000 dong…

Tu choi noi chi tiet song nhan vien cong ty Duoc pham TU cho biet mot so mat hang hien chua ve cua hang do dang phai lam lai gia. Nhu vay, co the trong thang 12, se con co them mot so loai thuoc tang gia nua.

Con tai pho chuyen duoc pham nhap khau Van Mieu, cac chu cua hang deu cho biet, gia thuoc tuy chi tang tap trung vao mot so mat hang, nhat la thuoc dac tri, dat tien nhung muc tang thap nhat cung tu 5% tro len.

Nhan vien tai nha thuoc ban buon lan ban le tai 63 Van Mieu cho biet, gia thuoc ngoai da tang tu 10-15%. Tuy nhien, theo chi nay “thuoc noi con tang khiep hon, co loai tren 20%”.

Cac chu nha thuoc deu du bao, sap toi se con mot so loai thuoc tang gia do hieu ung “keo len” cua toan thi truong. “Muc tang chac it thoi, chac khoang 3-5% nhung nhieu kha nang roi vao nhung loai dang ban chay”, chu mot nha thuoc tren pho Kham Thien nhan dinh.Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.